06 - 103 069 38

Privacy statement

Inleiding
Tamara Leijten Budgetcoach neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Wie is Tamara Leijten Budgetcoach?
Tamara Leijten Budgetcoach, kantoorhoudende te Gilze aan de Lange Wagenstraat 24, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 67411452, is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Tamara Leijten Budgetcoach de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Tamara Leijten Budgetcoach uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Tamara Leijten Budgetcoach persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tamara Leijten Budgetcoach voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tamara Leijten Budgetcoach worden bewaard.

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht;
 • gegevens over dienstverband, beroep en werkgever;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen;
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van informatie van specifieke aard.

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van de financiële dienst of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • (financiële) instellingen waarmee afspraken gemaakt moeten worden en waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van de overeenkomst met u;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze website host;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Opslag en bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website. U kunt dan het volgende doen:

 • De cookies verwijderen uit uw browser
 • Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert

Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies
Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID
Analyserende cookies
Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmv of _utmz.

U kunt het privacy statement van Google hier (https://www.google.com/policies/privacy/) bekijken.

Wat zijn Uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan.

Inzage

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Tamara Leijten Budgetcoach over u zijn vastgelegd, dan kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u zelf niet kunt veranderen, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij

Tamara Leijten Budgetcoach. U kunt verzoeken dat Tamara Leijten Budgetcoach uw gegevens wijzigt, verbetert , aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tamara Leijten Budgetcoach te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang ́ van Tamara Leijten Budgetcoach of een derde plaatsvindt, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Tamara Leijten Budgetcoach te verkrijgen. Tamara Leijten Budgetcoach zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in een andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tamara Leijten Budgetcoach daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren aan u.

Ontvangen van persoonsgegevens

Het kan zijn dat Tamara Leijten Budgetcoach verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wanneer zulks het geval is dan zal Tamara Leijten Budgetcoach, zo snel als redelijkerwijs mogelijk, de gewijzigde versie aan u doen toekomen.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Tamara Leijten Budgetcoach uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tamaraleijten.nl of telefonisch contact opnemen met Tamara Leijten, 06-10306938, ook als u een klacht heeft over de manier waarop Tamara Leijten Budgetcoach uw gegevens verwerkt. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download als PDF